مالیات

مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. چنین تعریفی پرداخت‌های تامین اجتماعی را هم در بر می‌گیرد، حال آن که بر حسب مقررات و عرف مالیاتی ایران اصطلاح مالیات پرداخت‌های اخیر را شامل نمی‌گردد.

بیشتر بخوانید ...

عنوان پست

مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. چنین تعریفی پرداخت‌های تامین اجتماعی را هم در بر می‌گیرد، حال آن که بر حسب مقررات و عرف مالیاتی ایران اصطلاح مالیات پرداخت‌های اخیر را شامل نمی‌گردد.

عنوان پست

مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. چنین تعریفی پرداخت‌های تامین اجتماعی را هم در بر می‌گیرد، حال آن که بر حسب مقررات و عرف مالیاتی ایران اصطلاح مالیات پرداخت‌های اخیر را شامل نمی‌گردد.

عنوان پست

مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. چنین تعریفی پرداخت‌های تامین اجتماعی را هم در بر می‌گیرد، حال آن که بر حسب مقررات و عرف مالیاتی ایران اصطلاح مالیات پرداخت‌های اخیر را شامل نمی‌گردد.


عنوان مطلب ارسالی

دوشنبه 22 خرداد ماه 96

عنوان مطلب ارسالی

دوشنبه 22 خرداد ماه 96

عنوان مطلب ارسالی

دوشنبه 22 خرداد ماه 96

عنوان مطلب ارسالی

دوشنبه 22 خرداد ماه 96

عنوان مطلب ارسالی

دوشنبه 22 خرداد ماه 96

شرایط به گونه ای است که کمتر می توان نشانه ای از یک نظام مالیاتی کارآمد پیدا کرد

ادامه مطلب

عنوان مطلب ارسالی

دوشنبه 22 خرداد ماه 96

عنوان مطلب ارسالی

دوشنبه 22 خرداد ماه 96

عنوان مطلب ارسالی

دوشنبه 22 خرداد ماه 96

عنوان مطلب ارسالی

دوشنبه 22 خرداد ماه 96

عنوان مطلب ارسالی

دوشنبه 22 خرداد ماه 96

شرایط به گونه ای است که کمتر می توان نشانه ای از یک نظام مالیاتی کارآمد پیدا کرد

ادامه مطلب

عنوان مطلب ارسالی

دوشنبه 22 خرداد ماه 96

عنوان مطلب ارسالی

دوشنبه 22 خرداد ماه 96

عنوان مطلب ارسالی

دوشنبه 22 خرداد ماه 96

عنوان مطلب ارسالی

دوشنبه 22 خرداد ماه 96

عنوان مطلب ارسالی

دوشنبه 22 خرداد ماه 96

شرایط به گونه ای است که کمتر می توان نشانه ای از یک نظام مالیاتی کارآمد پیدا کرد

ادامه مطلب

عنوان مطلب ارسالی

دوشنبه 22 خرداد ماه 96

عنوان مطلب ارسالی

دوشنبه 22 خرداد ماه 96

عنوان مطلب ارسالی

دوشنبه 22 خرداد ماه 96

عنوان مطلب ارسالی

دوشنبه 22 خرداد ماه 96

عنوان مطلب ارسالی

دوشنبه 22 خرداد ماه 96

شرایط به گونه ای است که کمتر می توان نشانه ای از یک نظام مالیاتی کارآمد پیدا کرد

ادامه مطلب

عنوان مطلب ارسالی

دوشنبه 22 خرداد ماه 96

عنوان مطلب ارسالی

دوشنبه 22 خرداد ماه 96

عنوان مطلب ارسالی

دوشنبه 22 خرداد ماه 96

عنوان مطلب ارسالی

دوشنبه 22 خرداد ماه 96

عنوان مطلب ارسالی

دوشنبه 22 خرداد ماه 96

شرایط به گونه ای است که کمتر می توان نشانه ای از یک نظام مالیاتی کارآمد پیدا کرد

ادامه مطلب